Matura 2013/2014


III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WAŁBRZYCHU 

 

 

 

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ
EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 


LITERATURA

 

 1. Zjawy, wiedźmy, wizje… Na wybranych przykładach literackich omów, jaką funkcję pełnią w literaturze różnych epok.

 2. Kobiece portrety w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich.

 3. Literackie obrazy społeczeństwa polskiego w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj sposoby ich tworzenia oraz wymowę, odwołując się do wybranych dzieł.

 4. Miasto – synonim cywilizacji i postępu czy obszar zepsucia i degradacji? Rozważ problem na przykładzie wybranych utworów literackich.

 5. Analizując wybrane teksty epickie literatury XIX i XX wieku scharakteryzuj postawy bohaterów wobec sprawy narodowej.

 6. Miłość jedyna i na całe życie – omów zagadnienie na przykładach wybranych utworów literackich.

 7. Jak „rodzą się” zbrodniarze? Na podstawie wybranych lektur wykaż, że literatura jest źródłem wiedzy o wpływie różnych czynników na degenerację jednostki.

 8. Motyw cierpienia w literaturze – zanalizuj zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich.

 9. Nasi „bracia mniejsi” w literaturze. Omów różne funkcje zwierząt w wybranych utworach literackich.

 10. Sielankowy i satyryczny obraz wsi. Porównaj różne sposoby prezentacji motywu rustykalnego w literaturze wybranych epok.

 11. Literackie obrazy domu utrwalone w literaturze powszechnej. Omów zjawisko na wybranych utworach literackich.

 12. Od herosa do Supermana – omów motyw mężczyzny w literaturze wybranych epok.

 13. Prometeusz i jemu podobni. Omów na wybranych przykładach literackich echa prometejskiego buntu w literaturze.

 14. Literatura jako narzędzie walki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z dzieł romantyzmu i pozytywizmu.

 15. Szaleńcy jako bohaterowie utworów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich z różnych epok.

 16. Kiedy Bóg staje się adresatem, czyli literackie rozmowy z Bogiem. Omów problem na podstawie wybranych utworów z różnych epok.

 17. Wizje końca świata w literaturze. Omów motyw apokaliptyczny, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 18. Wędrówką jest życie człowieka. Omów realizację motywu homo viator w literaturze różnych epok.

 19. Kochająca, toksyczna, altruistyczna? Omów na wybranych przykładach literackie portrety matek wykreowane w różnych epokach.

 20. Córki – bohaterki literatury pięknej. Co je łączy, a co je dzieli? Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 21. Koncepcje tragizmu i ich wyraz dramaturgiczny w teatrze antycznym, szekspirowskim i romantycznym. Zaprezentuj przemiany na podstawie wybranych tekstów.

 22. Dziecko jako bohater literacki – zaprezentuj różnorodne wykorzystanie motywu w literaturze.

 23. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Omów na wybranych przykładach.

 24. Na wybranych przykładach przedstaw funkcje przeznaczenia w mitach greckich i tragedii antycznej.

 25. Zaprezentuj funkcje motywów biblijnych w twórczości wybranych pisarzy.

 26. Na podstawie wybranych ksiąg Starego i Nowego Testamentu ukaż funkcjonowanie motywu miłości.

 27. Omów sposób funkcjonowania motywu exegi monumentum, odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok.

 28. Inspiracje szekspirowskie w dramatach romantycznych. Rozważ problem na wybranych przykładach.

 29. Dialog z koncepcją miłości romantycznej w literaturze następnych epok. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 30. Przedstaw sposoby wykorzystania naturalizmu w wybranych tekstach literackich.

 31. Różne motywacje postaw dekadenckich. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

 32. Na wybranych przykładach omów sposób i cel wprowadzenia motywów tatrzańskich i góralskich funkcjonujących w literaturze Młodej Polski.

 33. Ukaż funkcję i sposób przedstawiania fantastyki w utworach Bolesława Leśmiana.

 34. Ukaż sposób i cel wykorzystania turpizmu w utworach autorów powojennych.

 35. Przedstaw i porównaj typy bohaterów w prozie Marka Hłaski.

 36. Przedstaw specyfikę reportaży Ryszarda Kapuścińskiego i omów stosowane w nich zabiegi artystyczne.

 37. Przedstaw, w jaki sposób i w jakim celu Andrzej Sapkowski wykorzystuje znane baśnie.

 38. Przedstaw sposób wykorzystania i funkcję wierzeń ludowych w sadze o wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego.

 39. Odwołując się do wybranych przykładów, odpowiedz na pytanie, czy literatura fantasy jest ucieczką od rzeczywistości czy próbą jej interpretacji?

 40. Mitologia inspiracją dla literatury fantasy. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 41. Literackie wizje zaświatów. Porównaj ujęcia tego motywu, odwołując się do przykładów z różnych epok.

 42. Przedstaw funkcje motywu czarów i wróżb w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.

 43. Na wybranych przykładach omów poetykę powieści kryminalnej.

 44. Na przykładzie dzieł wybranego twórcy literackiego ukaż wyróżniki horroru.

 45. Bunt wobec Boga jako postawa bohatera literackiego. Omów motyw na wybranych przykładach literackich.

 46. Pokaż, w jaki sposób siły nieczyste wpływają na losy bohaterów. Jaką funkcję pełni ów motyw oraz w jaki sposób jest kreowany w dziełach literackich?

 47. Przedstaw topos teatru świata w wybranych utworach literackich.

 48. Przedstaw sposób ujęcia wybranego aspektu miłości, odwołując się do przykładów literackich.

 49. Konflikt pokoleń jako ponadczasowy wątek w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 50. Przedstaw różne ujęcia motywu kobiety upadłej w wybranych tekstach literackich.

 51. Porównaj różne ujęcia portretu Żyda w literaturze polskiej, odwołując się do wybranych przykładów.

 52. Porównaj różne ujęcia motywu zbrodni i kary, odwołując się do wybranych przykładów.

 53. Na wybranych przykładach literackich przedstaw różne wizerunki starości i porównaj ich funkcje.

 54. Zaprezentuj i porównaj różne ujęcia motywu wsi w wybranych tekstach literatury polskiej.

 55. Literackie obrazy „małych ojczyzn”. Przedstaw funkcje i sposób prezentacji motywu, przywołując wybrane przykłady.

 56. Na podstawie wybranych tekstów literackich scharakteryzuj sposób funkcjonowania motywu dworku szlacheckiego.

 57. Zaprezentuj portret wybranego miasta w różnych tekstach literackich. Przedstaw sposób ujęcia motywu oraz jego funkcję.

 58. Ukaż i porównaj wizerunki poety wyklętego, odwołując się do wybranych tekstów literackich z różnych epok.

 59. Przedstaw sposób ukazania i funkcję motywu antyutopii w wybranych tekstach literackich.

 60. Omów różne wersje motywu wędrówki w wybranych utworach. Zwróć uwagę na ich formę i funkcję.

 61. Przedstaw sposób wykorzystania tradycji sonetu w różnych epokach literackich.

 62. Rola pracy w kreowaniu obrazu bohatera literackiego. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 63. Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.

 64. Groteska jako sposób mówienia o świecie w literaturze XX wieku. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich.

 65. Tradycja romantyczna w literaturze następnych epok. Omów jej funkcję w wybranych tekstach.

 66. Zdrada i podstęp jako środek do osiągnięcia celu. Omów temat na podstawie przykładów z literatury XIX wieku.

 67. Egzystencjalizm jako sposób pojmowania sensu życia. Omów temat na podstawie wybranych tekstów filozoficznych  oraz literatury  XX wieku.

 68. Zinterpretuj wieloznaczność pojęcia „dom”, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 69. Zjawy i upiory w literaturze polskiej i obcej. Objaśnij funkcję, jaką pełnią w kształtowaniu świata przedstawionego w wybranych utworach.

 70. Różne oblicza władców w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 71. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje  w wybranych utworach.

 72. Utopie i antyutopie w literaturze – sposoby kreowania i ich funkcje. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych  utworów.

 73. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literatury XX wieku.

 74. Różne sposoby widzenia Boga, świata i człowieka w literaturze wybranych epok.

 75. Na podstawie wybranych utworów literackich przedstaw różne ujęcia tematyki wojennej.

 76. Jak literatura staropolska spełniała funkcje dydaktyczne i wychowawcze? Omów temat na podstawie wybranych  utworów.

 77. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów.

 78. Motyw śmierci w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 79. Różne ujęcia portretu ojca w wybranych utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów.

 80. Omów schematy fabularne pojawiające się w literaturze kryminalnej.

 81. Motyw istoty nadprzyrodzonej w literaturze. Omów na przykładach z wybranych dzieł.ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI


 1. Wydarzenia z historii Polski na kartach literatury i na płótnach malarzy. Omów temat na wybranych przykładach.

 2. Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie. Zanalizuj wybrane dzieła.

 3. Pierwowzór literacki i jego adaptacja filmowa – porównaj na podstawie wybranego przez siebie dzieła.

 4. Różnorodny obraz sił nieczystych w literaturze i malarstwie. Omów problem na przykładzie dzieł z różnych epok.

 5. Obraz umierania w literaturze i sztuce różnych epok. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.

 6. Obrazy zbrodni i zbrodniarza w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.

 7. Omów na wybranych przykładach filmowe realizacje dramatów Szekspira.

 8. Odwołując się do literatury i innych dziedzin sztuki, odpowiedz na pytanie, jakie znaczenie przypisywała kultura labiryntowi.

 9. Porównaj ujęcia motywu anioła w wybranych tekstach kultury.

 10. Różne ujęcia motywu szatana w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 11. Przedstaw wizerunek i porównaj sposób kreacji femme fatale w wybranych tekstach kultury.

 12. Dziecko jako bohater literatury i sztuki. Przedstaw różne kreacje na wybranych przykładach.

 13. Symbol i jego rola w sztuce i literaturze Młodej Polski. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 14. Omów sposób wykorzystania impresjonizmu w różnych tekstach kultury. Porównaj środki wyrazu artystycznego.

 15. Przedstaw różne ujęcia motywu vanitas w wybranych tekstach kultury.

 16. Brzydota jako źródło inspiracji twórczej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach tekstów kultury.

 17. Porównaj filmowe adaptacje Walta Disneya z pierwowzorami literackimi i omów, jaki wpływ na kształt tych adaptacji miała biografia twórcy.

 18. Przedstaw różne sposoby wykorzystania motywu snu w wybranych tekstach kultury.

 19. Pejzaż górski w literaturze i sztuce. Przedstaw różne sposoby jego prezentacji.

 20. Przedstaw i porównaj różne ujęcia motywu ruin w wybranych tekstach kultury.

 21. Literackie inspiracje w malarstwie. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

 22. Porównaj sposób prezentowania i wykorzystania motywów wampiryzmu w wybranych tekstach kultury.

 23. Przedstaw i porównaj obraz systemów totalitarnych w wybranych tekstach kultury.

 24. Przedstaw różne zachowania człowieka w sytuacji ekstremalnej. Odwołaj się do wybranych przykładów z literatury i filmu.

 25. Ukaż wpływ wojny na psychikę człowieka, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

 26. Powstanie świata według wybranych wierzeń. Omów na podstawie dzieł z różnych dziedzin sztuki. 

 27. Funkcja motywu ogrodu w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach.

 28. Postać Chrystusa w literaturze i sztuce. Omów i porównaj na przykładzie dzieł  z dwóch wybranych epok.

 29. Różne ujęcia motywu tańca w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 30. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw różne ujęcie motywu macierzyństwa. Odwołaj się do dzieł literackich i plastycznych.

 31. Funkcje alegorii w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 32. Motyw drogi w literaturze i w filmie. Omów na wybranych przykładach różne ujęcia tego zagadnienia.

 33. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych. Analiza wybranych dzieł.

 34. Świat orientalny jako źródło inspiracji artystów. Rozwiń temat, analizując wybrane przykłady z różnych dziedzin sztuki.

 35. Światy alternatywne w fantastyce. Omów motyw na przykładzie wybranych tekstów kultury.

 36. Fantastyka w stylu retro. Omów zjawisko nawiązywania we współczesnej fantastyce do kultury wieków dawniejszych na przykładzie wybranych tekstów kultury.

 37. Przestrzeń miejska w fantastyce. Omów na przykładzie dzieł literackich i filmowych.JĘZYK


 1. Retoryka – sztuka czy broń? Omów zagadnienie, odnajdując chwyty retoryczne w wypowiedziach wybranych osób publicznych.

 2. Przedstaw komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach literackich.

 3. Scharakteryzuj język współczesnych „tekściarzy”. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynależność środowiskową i charakter.

 4. Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość.

 5. Środki językowe w tekstach polskich kabaretów. Omów sposoby ich użycia oraz ich funkcje na wybranych przykładach.

 6. Współczesna gwara uczniowska a norma językowa. Zanalizuj zagadnienie, wykorzystując zgromadzony materiał.

 7. Przedstaw zjawisko stylizacji językowej i jej funkcje na wybranych przykładach literackich.

 8. Wskaż przykłady anglicyzacji polszczyzny, odwołując się do języka wybranego środowiska.

 9. Zapożyczenia językowe. Szkodliwa moda czy uzasadniona konieczność? Przedstaw zjawisko, wykorzystując wybrane przykłady.

 10. Przedstaw zjawisko manipulacji językowej w mediach, odwołując się do wybranych przykładów.

 11. Wykaż obecność tabu językowego w wybranych tekstach XIX i XX wieku.

 12. Neologizmy w literaturze XX wieku. Przedstaw ich typy oraz funkcje na wybranych przykładach.

www.3lo.walbrzych.pl | Design by Bartosz Szarafin | Powered by Paweł Usinowicz | All rights reserved! © 2012