Zebrania z rodzicami i ważne terminy w roku szkolnym

1.Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów  wszystkich klas04.09.2023r. poniedziałek, godz.17.00- wszyscy
16.30-spotkanie z dyrektorem, Gabinetem, Wychowawcami, na sali gimnastycznej -rodzice uczniów klas pierwszych W klasach IV-powołanie KOMITETU STUDNIÓWKOWEGO- spotkanie po zebraniu w Sali nr 16  
2.Konsultacje z Rodzicami09.11.2023r. czwartek Od 16.30-18.00
3.Zebranie z rodzicami dot. osiągnięć uczniów – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczna na semestr13.12.2023r. czwartek (wystawienie do 14.12.23 do godz.14.00)
4.Zebranie z rodzicami dot. osiągnięć uczniów –informacja o zagrożeniach oceną niedostateczna na semestr-klasy IV LO Klasy I i III- zebranie z rodzicami21.03.2024r. czwartek, godz.17.00 (wystawienie zagr. do 20.03.24 godz. 15.00)
5.Zebranie z rodzicami  klas I- III –informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku16.05.2024r. czwartek (wystawienie zagr. do 15.05.24 godz.15.00)
  • Terminy związane z ocenianiem

14.12.2023- poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem za I semestr

05.01.2024– wystawienie proponowanych ocen śródrocznych za I semestr

11.01.2024– termin wystawienia  ocen semestralnych z przedmiotów i zachowania  za I semestr

12.01.2024– posiedzenie Rady pedagogicznej – klasyfikacja za semestr I

21.03. 2024poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem z poszczególnych przedmiotów, uczniów klas programowo najwyższych na koniec roku

15.04.2024– wystawienie ocen proponowanych z poszczególnych przedmiotów i zachowania w klasach programowo najwyższych na koniec roku

19.04.2024– termin wystawienia  ocen semestralnych z przedmiotów i zachowania  uczniów klas programowo najwyższych na koniec rok

22.04.2024–  posiedzenie Rady pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klas programowo najwyższych

16.05. 2024– poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem z poszczególnych przedmiotów na koniec roku klasy I-III

10.06.2024– wystawienie ocen proponowanych z poszczególnych przedmiotów i zachowania w klasach I-III na koniec roku

14.06.2024– wystawienie ocen końcoworoczych

17.06.2024– posiedzenie Rady pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klas I-III na koniec roku

  • Terminy związane z działalnością Rady Rodziców

04.09.2023- wybory rad oddziałowych, ukonstytuowanie- wybór  Rady Rodziców, przedstawienie Planu pracy szkoły, przedstawienie rozliczenia za rok szkolny 2022/2023, zatwierdzenie zmian w Statucie szkoły oraz Szkolnego zestawu programów nauczania; Programu wychowawczo-profilaktycznego.

14.12.2023, 21.03.2024, 16.05.2024– omówienie pracy RR, propozycje, podsumowania